APIE PROJEKTĄ

Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimo ir įdiegimo projektą įgyvendina Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Projektas bendrai finansuojamas 2014–2020 metų Europos socialinio fondo (ESF) investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ lėšomis. 

Projekto tikslas – tobulinti dokumentų valdymo procesų vykdymo efektyvumą ir kokybę viešojo sektoriaus įstaigose panaudojant bendrą dokumentų valdymo sistemą.

Projekto uždaviniai:

  • Sukurti dokumentų valdymo procesų standartizavimo DBSIS ir DBSIS diegimo įstaigose modelius;
  • Sukurti ir įdiegti DBSIS.

Pirmasis uždavinys apima visų DBSIS sukūrimui ir įdiegimui reikalingų teisinių ir organizacinių priemonių parengimą. Šiuo metu jau yra atlikti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimai, kurie apibrėžia pačią DBSIS, įgalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybę nustatyti įstaigas, kurios naudosis DBSIS paslaugomis, numato kitus dokumentų valdymo organizavimo pokyčius. Taip pat, atsižvelgdama į įgyvendinamo projekto poreikius, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba atnaujino Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamas Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Popierinių dokumentų išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašą ir kt. teisės aktus. Šiuo metu Vidaus reikalų ministerija rengiasi teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti. Detaliau su projektu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje: Nutarimo projektu siūloma pavesti Vidaus reikalų ministerijai parengti ir patvirtinti:

–  Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų DBSIS paslaugų grafiką;

–  Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų DBSIS paslaugų veiksmų planą;

–  DBSIS paslaugų teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašą.

Antrasis uždavinys bus įgyvendinamas per du prieaugius (etapus). Pirmasis prieaugis truks 9 mėnesius. Per šį laikotarpį turi būti sukurta bazinių DBSIS funkcionalumų versija, tinkama naudoti bandomosioms (pilotinėms) įstaigoms. Antrojo prieaugio metu bus sukurti visi likę pirkimo techninėje specifikacijoje numatyti DBSIS funkcionalumai ir palaipsniui, iki projekto įgyvendinimo pabaigos, DBSIS paslaugų gavėjais taps ne mažiau kaip 501 įstaiga. Numatyta, kad visos projekto veiklos privalo būti įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d.