Keičiamas įstaigų perėjimo prie DBSIS grafikas

Vidaus reikalų ministerija parengė ir pateikė pastaboms Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafiko pakeitimo projektą. Projektas pateiktas derinti LR Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a2577ce0148211edb36fa1cf41a91fd9) Pastabų laukiame iki 2022-08-15.
Įvertinus DBSIS sistemos techninius pajėgumus bei bandomųjų įstaigų patirtį atliktas esminis grafiko pakeitimas – pavėlintas didžiosios DBSIS paslaugų gavėjų darbo su DBSIS pradžios terminas. DBSIS paslaugų gavėjų eiliškumas grafike nesikeičia – pakeičiami tik terminai.
Prašome atkreipti dėmesį į tam tikras sąlygas, kurios gali turėti įtakos DBSIS paslaugų gavėjo galimybei gauti DBSIS paslaugas nustatytu metu. Jeigu yra priežasčių, neleidžiančių įstaigai pradėti naudoti DBSIS paslaugas grafike nustatytu laiku, būtina apie tai informuoti DBSIS paslaugų teikėją, Informatikos ir ryšių departamentą prie LR VRM ir suderinti kitą laiką.
PASTABA! Ministerijoms pavaldžių įstaigų DBSIS naudojimo pradžios terminų pakeitimai privalo būti suderinti su ministerija, kuriai įstaiga yra pavaldi.