Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugų techninėje specifikacijoje numatyta, kad turi būti sukurtos šios integracinės sąsajos:
● Duomenų gavimui:
    o Adresų registras;
    o Lietuvos Respublikos gyventojų registras;
    o Juridinių asmenų registras;
    o VATARAS;
    o VATIS.
● Duomenų gavimui ir teikimui:
    o E.pristatymo sistema;
    o Teisės aktų registras;
    o Teisės aktų informacinė sistema;
    o Elektroninio archyvo informacinė sistema;
    o VATIS;
    o VIISP.

Per paminėtas sąsajas gaunami ir teikiami duomenys yra įvardinti DBSIS nuostatuose:
(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/918930026aea11eaa38ed97835ec4df6).

Be šių integracinių sąsajų su konkrečiomis informacinėmis sistemomis, DBSIS bus sukurta universalioji integracinė sąsaja, leisianti kitoms informacinėms sistemoms sąveikauti su DBSIS. Universalioji integracinė sąsaja bus taikoma šiais atvejais:
1. Integruoti DBSIS paslaugų gavėjų naudojamas specialiosios veiklos informacines sistemas su DBSIS efektyvesniam darbui. Šiuo atveju DBSIS galėtų inicijuoti įvairių veiklų atlikimą kitoje informacinėje sistemoje, o kita informacinė sistema galėtų naudoti DBSIS funkcionalumus – dokumentų rengimą ir pasirašymą, užduočių kūrimą, dokumentų siuntimą ir paskirstymą ir pan.
2. Integruoti DBSIS paslaugų gavėjų naudojamas dokumentų valdymo informacines sistemas tais atvejais, kai yra suderinama, kad DBSIS nebus pagrindinė dokumentų valdymo informacinė sistema įstaigoje. Šiuo atveju DBSIS ir įstaigos DVS sąsaja užtiktintų DBSIS paslaugų gavėjų keitimąsi dokumentais, užduotimis, įstaigai toliau naudojant savo DVS, kaip pagrindinę dokumentų valdymo informacinę sistemą.

DBSIS universalioji integracinė sąsaja leis susieti su DBSIS ir kitas bendrąsias informacines sistemas, tokias kaip Bendroji finansų valdymo informacinė sistema (FVAIS), Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (SAULĖ IS) ir pan. Integracinių sąsajų su išorinėmis informacinėmis sistemomis kūrimas vyks pagal poreikį, tačiau svarbu pabrėžti, kad atitinkamus pakeitimus tam, kad universalioji integracinė sąsaja veiktų išorinės informacinės sistemos pusėje, turės užtikrinti tos informacinės sistemos valdytojas. Tam, kad sąsajos tarp informacinių sistemų būtų realizuotos laiku, numatyta, kad universaliosios integracinės sąsajos funkcinė ir techninė specifikacija bus parengta ir paskelbta DBSIS sukūrimo ir įdiegimo projekto informacinėje svetainėje dbsisprojektas.vrm.lt iki 2022 m. balandžio pabaigos.

Integracijos su išorinėmis informacinėmis sistemomis bus realizuotos naudojant žiniatinklio paslaugas (angl. web-services), pagal W3C rekomendacijas. Žiniatinklio paslaugos bus realizuotos naudojant SOAP (angl. Simple Object Access Protocol) ar kitą suderintą protokolą ir aprašytos WSDL (angl. Web Service Description Language) kalba (jei naudojamas SOAP protokolas).
Diegiant DBSIS bus realizuota išplėstinė programinė sąsaja (angl. API), kuri sukurta žiniatinklio paslaugų (angl. web services) pagrindu. Naudojantis pateikiamu API nekeičiant DBSIS programinio kodo per sąsajas ir kreipinius bus galima vystyti DBSIS (papildyti jos funkcionalumą, pritaikyti DBSIS pagal Perkančiosios organizacijos poreikius) bei integruoti ją su kitomis informacinėmis sistemomis, funkcionuojančiomis įvairiose operacinėse sistemose. Naudojantis API galima atlikti paieškas, gauti informaciją apie dokumentus, teisės aktus, užduotis, kontaktinius asmenis, sudaryti, įregistruoti dokumentus, juos modifikuoti, keisti būsenas, atlikti kitus veiksmus su jais ir kt.

Svarbu pažymėti, kad DBSIS sujungimas su įstaigos naudojama dokumentų valdymo informacine sistema, yra vienas iš DBSIS paslaugų gavimo būdų. DBSIS paslaugas gali gauti tik įstaigos, įtrauktos į LRV nutarimu patvirtintą DBSIS paslaugų gavėjų sąrašą. Todėl atvejai, kai DBSIS integruojama su įstaigos, nesančios DBSIS paslaugų gavėju, DVS, yra negalimi.